ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

Η Σύμβαση Εκχώρησης κατατίθεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας από τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή τον εκχωρητή και τον εκδοχέα. Ο εκχωρητής έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται στη Σύμβαση Πώλησης, σε τρίτο πρόσωπο (εκδοχέα), χωρίς να είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση του πωλητή. Δηλαδή, μπορεί να δωρίσει ή να πωλήσει τα δικαιώματα/υποχρεώσεις του σαν αγοραστής σε ένα άλλο πρόσωπο.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

  • Αίτηση – Τύπος Δ.Ε.130 (προθεσμία κατάθεσης στο Κτηματολόγιο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της)
  • Αρχική σύμβαση δεόντως χαρτοσημασμένη ή χαρτοσημασμένο αντίτυπο (με πρωτότυπες υπογραφές) και με αποδεδειγμένη τη δέουσα χαρτοσήμανση της αρχικής σύμβασης
  • Πιστοποιητικό Διευθέτησης Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών και Τέλους για Σκοπούς του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Έντυπο Ε.Πρ. 411)

Σημείωση:

  • Η κατάθεση της σύμβασης γίνεται από τον εκδοχέα και τον εκχωρητή ή τον δικηγόρο τους ή από τον εγγεγραμμένο κτηματομεσίτη, ο οποίος έχει μεσολαβήσει για την διενέργεια της συγκεκριμένης κτηματικής συναλλαγής, νοουμένου ότι θα προσκομίσει την σχετική δήλωση κτηματομεσίτη.
  • Τα έγγραφα που υπογράφονται από τους αιτητές πρέπει να φέρουν πιστοποίηση υπογραφής.
  • Για να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε κατάθεση εκχώρησης πρέπει να υπάρχει κατατεθειμένη Σύμβαση Πώλησης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
α) €20,00 Για εκχώρηση μέχρι και 3ου βαθμού συγγένειας ή από σύζυγο σε σύζυγο
β) Για εκχώρηση εκτός της πιο πάνω περίπτωσης, 0,5% επί του τιμήματος πώλησης που καθορίζεται στη Σύμβαση Πώλησης ή επί του ποσού που καθορίζεται στη Σύμβαση Εκχώρησης σε οποιοδήποτε από αυτά τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο με ελάχιστο τέλος €50,00 και μέγιστο €3000,00

Compare listings

Compare