ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Κάθε κοινόκτητη οικοδομή πρέπει να έχει Διαχειριστική Επιτροπή, για τη ρύθμιση και διαχείριση των υποθέσεων της. Οι κύριοι όλων των μονάδων συμμετέχουν στη δαπάνη που είναι αναγκαία για την ασφάλιση, συντήρηση, επιδιόρθωση, αποκατάσταση και διαχείριση της κοινόκτητης οικοδομής. Το μερίδιο κάθε κυρίου στη δαπάνη διαχείρισης της κοινόκτητης οικοδομής καθορίζεται από τους Κανονισμούς με βάση το εμβαδόν κάθε μονάδας.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

  • Αίτηση από οποιοδήποτε εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη μονάδας του κτιρίου
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 224 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ)

Αίτηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

(Άρθρο 38ΚΘ)

Προς τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό …………………………………………………

Ο υποφαινόμενος ..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

κύριος της μονάδας με αρ. ………… στο ισόγειο/ …………… όροφο στην κοινόκτητη

οικοδομή ……………………… που βρίσκεται στο τεμάχιο ………… του τμήματος

…………… του κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου ………………… της ενορίας

………………………………… του δήμου ………………………………… σας πληροφορώ

ότι η γενική συνέλευση των κυρίων των μονάδων δεν συγκλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα

με τις διατάξεις των Κανονισμών.

Αιτούμαι ως εκ τούτου όπως, ενασκώντας τις εξουσίες που σας παρέχει το άρθρο 38ΚΘ

του Νόμου, Κεφ. 224, καλέσετε γενική συνέλευση των κυρίων της πιο πάνω κοινόκτητης

οικοδομής για συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων:

(α) ……………………………………………………………………………………………………

(β) ……………………………………………………………………………………………………

(γ) ……………………………………………………………………………………………………

 ….………………………………..

 Ο Κύριος της Μονάδας Ημερομηνία: ……………………………

Compare listings

Compare