ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΟΥ

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του Νόμου Κεφ. 224 δύναται να παραχωρηθεί δικαίωμα διάβασης με τη γραπτή συγκατάθεση των εμπλεκομένων μερών.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

  • Αίτηση (Υπογραμμένη από τον/τους δικαιούχους του δικαιώματος)
  • Εκτυπωμένο σχέδιο μέσω του “DLS PORTAL” (Υπηρεσία «Πλοήγηση σε Χάρτες») όπου να παρουσιάζεται/εστιάζεται με ευκρίνεια το/α υπό αναφορά τεμάχιο/α, ή άλλο σχέδιο που έχει ο αιτητής στην κατοχή του. Η εκτύπωση σε κλίμακα δεν είναι απαραίτητη εκτός εάν ο ίδιος ο αιτητής το επιθυμεί, πχ κλίμακα του εν χρήσει κτηματικού σχεδίου (αυτή αναγράφεται στον Τίτλο Ιδιοκτησίας) ή οποιαδήποτε άλλη. Στο σχέδιο να καθορίζεται το δικαίωμα διάβασης και καθορισμός των αποστάσεων σε ολόκληρο το μήκος και πλάτος του δικαιώματος το οποίο θα είναι υπογραμμένο από τον παραχωρητή και πιστοποιημένη η υπογραφή του.
  • Έντυπο Ν251Α (υπογραμμένο από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη ή τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες του δουλεύοντος ακινήτου)
  • Γραπτή συγκατάθεση από τους ενυπόθηκους δανειστές (εάν το ακίνητο είναι υποθηκευμένο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί του ακινήτου π.χ. ΠΩΕ, ΜΕΜΟ, Προσωρινό Διάταγμα)
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Compare listings

Compare