ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τα αναπτυξιακά δικαιώματα μιας οικοδομής δεν χάνονται λόγω της διατήρησης της αλλά μπορούν να μεταφερθούν/πωληθούν σε άλλη περιοχή. Η αίτηση για Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (χαρισμένου ή/και υπολειπόμενου) συμπληρώνεται από το ΔΟΤΗ (ιδιοκτήτη διατηρητέας οικοδομής) και το ΔΕΚΤΗ (ιδιοκτήτη τεμαχίου που θα μεταφερθεί το επιπρόσθετο εμβαδόν).

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
 • Αίτηση (υπογραμμένη από τους εγγεγραμμένους ιδιοκτήτες Δότη και Δέκτη)
 • Επιστολή έγκρισης από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την μεταφορά του συντελεστή δόμησης (αρχική)
 • Επιστολή βεβαίωσης λήψης επιταγής από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (αρχική)
 • Γνωστοποίηση χορήγησης άδειας Πολεοδομίας για την μεταφορά του συντελεστή δόμησης – ισχύει για 6 μήνες (αρχική)
 • Συγκαταθέσεις για τυχόν εμπράγματα βάρη που βαρύνουν το ακίνητο του δότη (π.χ. Υποθήκη, ΜΕΜΟ, ΠΩΕ)
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
 • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
 • Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό ……………………,
 • Θέμα: Αίτηση για μεταφορά υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης …………….………………………
 • …………………………………………………………………………………………………………………..
 • Δότης: (Στοιχεία Ιδιοκτήτη) Δότης: (Στοιχεία Ακινήτου)
 • Ονομ/νυμο: …………………………………………. Δήμος / Κοινότητα: …………………….…………..
 • ………………………………………………………….. Ενορία: .………………………… Αρ. Εγγρ…….……
 • Διεύθυνση:………………………………………….. Τμήμα: ………….., Φ/Σχ.………………..………….,
 • ………………………. ……………………………… Τεμάχιο ……………….
 • Δέκτης: (Στοιχεία Ιδιοκτήτη) Δέκτης: (Στοιχεία Ακινήτου)
 • Ονομ/νυμο: …………………………………………. Δήμος / Κοινότητα: …………………….…………..
 • ………………………………………………………….. Ενορία: .………………………… Αρ. Εγγρ…….……
 • Διεύθυνση:………………………………………….. Τμήμα: ………….., Φ/Σχ.………………..………….,
 • ………………………. ……………………………… Τεμάχιο ……………….
 • Δια της παρούσης επιστολής παρακαλούμε όπως εγγραφεί ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης στους ως άνω
 • αναφερόμενους επηρεαζόμενους Τίτλους Ιδιοκτησίας καθώς επίσης και στα Μητρώα του Τμήματός Κτηματολογίου.
 • Προς το σκοπό αυτό επισυνάπτονται:
 • Βεβαίωση λήψης επιταγής και 2. Επιστολή έγκρισης και 3. Γνωστοποίηση χορήγησης άδειας για την
  μεταφορά του συντελεστή δόμησης από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Join The Discussion

Compare listings

Compare