ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ/ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Το Εμπράγματο Δικαίωμα που αποκτάται για την εγγραφή της μίσθωσης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μπορεί να μεταβιβαστεί ή να υπομισθωθεί για περίοδο που υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) χρόνια, νοουμένου ότι δεν υπάρχει στη Σύμβαση της μίσθωσης απαγορευτικός όρος, ή αν υπάρχει τέτοιος όρος, αφού εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του εκμισθωτή ή Διάταγμα Δικαστηρίου.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

  • Έντυπο διευθέτησης ραντεβού εις διπλούν, με δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης.
  • Αίτηση N.306
  • Πιστοποιητικό Διευθέτησης Φορολογικών Υποχρεώσεων (Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας) / Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών / Τέλους για σκοπούς Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών) Έντυπο Ν313
  • Βεβαίωση Καταβολής Φόρου από το Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο στα όρια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο
  • Βεβαιώση Καταβολής Τέλους από το Σύμβουλιο Αποχετεύσεων στα όρια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο
  • Βεβαίωση από το οικείο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας ή οικεία Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
    • Βεβαίωση καταβολής του τέλους ή
    • Βεβαίωση ότι δεν εμπίπτει εντός των ορίων της Υδατοπρομήθειας

Compare listings

Compare