ΚΑΤΟΧΗ

Οποιοδήποτε πρόσωπο διεκδικεί την κυριότητα συγκεκριμένου ακινήτου δυνάμει χρησικτησίας (κατοχής) και έχει συμπληρώσει τον χρόνο χρησικτησίας, των 30 χρόνων, μπορεί να ζητήσει από τον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό της Επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, την εγγραφή του στο όνομά του.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό Κατοχής
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC(αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Compare listings

Compare