ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Η συνομολόγηση και υπογραφή Σύμβασης Πώλησης (Πωλητήριου Εγγράφου – ΠΩΕ), κατά την αγορά ενός ακινήτου, συστήνεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο δεν έχει τίτλο, για παράδειγμα όταν αυτό κατασκευάζεται, ή αν υπάρχουν οικονομικές και άλλες εκκρεμότητες που μεταθέτουν τη μεταβίβαση του ακινήτου στον αγοραστή σε μελλοντικό χρόνο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, συστήνεται στους αγοραστές η άμεση μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας στο όνομά τους, οπότε δεν είναι απαραίτητη η συνομολόγηση Πωλητηρίου.

Προστίθεται ότι αν ο πολίτης συμφωνεί στην αγορά ενός ακινήτου και υπογράψει Σύμβαση Πώλησης, τότε, αφού τη χαρτοσημάνει, πρέπει να την καταθέσει στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Με την κατάθεση του ΠΩΕ ενεργοποιούνται οι διατάξεις του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, αρ. 81(I)/2011, οι οποίες αποσκοπούν να σας προστατεύσουν, στην περίπτωση που ο πωλητής δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται στο ΠΩΕ.

Οι λόγοι που θα πρέπει να καταθέτουν οι πολίτες το πωλητήριο έγγραφο στο Τμήμα οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

Πρώτο, με την κατάθεση του δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μεταγενέστερη κατάθεση Πωλητηρίου στο Τμήμα για την ίδια μονάδα/ακίνητο από άλλο πρόσωπο.

Δεύτερο, στις περιπτώσεις όπου ο πωλητής αρνείται ή/και παραλείπει να υλοποιήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο αγοραστής, έχει το δικαίωμα να αποταθεί στο Δικαστήριο για έκδοση σχετικού Διατάγματος Δικαστηρίου, με σκοπό την εγγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομά του, ή την αποζημίωσή του (δικαίωμα ειδικής εκτέλεσης του Πωλητήριου Εγγράφου).

Τρίτο, με την κατάθεση ο πολίτης έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, ως εκχωρητής, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του τα οποία καθορίζονται στο ΠΩΕ, σε τρίτο πρόσωπο (εκδοχέα), χωρίς να είναι απαραίτητη η έγγραφη συγκατάθεση του πωλητή. Δηλαδή, μπορείτε να δωρίσει ή να πωλήσει τα δικαιώματα/ υποχρεώσεις του ως αγοραστής, σε ένα άλλο πρόσωπο.

Τέταρτο, εφόσον εξασφαλίσει ο πολίτης χρηματοδότηση για την αγορά του ακινήτου, έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει στον δανειστή του, τα δικαιώματα που προκύπτουν από το ΠΩΕ και έτσι να διευκολύνει τη δανειοδότηση.

Πέμπτο, σε περίπτωση αγοράς μονάδας σε οικιστική ανάπτυξη, αποκτά ο αγοραστής το δικαίωμα να γνωρίζει τον συντελεστή (ποσοστό) της αξίας της μονάδας, σε σχέση με τη συνολική αξία όλης της ανάπτυξης. Ο πωλητής, μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας, έχει υποχρέωση να καθορίσει τον συντελεστή αξίας κάθε τμήματος οικοδομής ή του υπό διαχωρισμού οικοπέδου και να τον καταθέσει στο ΤΚΧ, ώστε ο αγοραστής να γνωρίζει εκ των προτέρων, τον συντελεστή αξίας της μονάδας που θα αγοράσει. Το μέρος του ενυπόθηκου χρέους που αναλογεί στον αγοραστή, καθορίζεται από τον συντελεστή αξίας κάθε ιδιοκτησίας, σε σχέση με τη συνολική αξία όλης της ενυπόθηκης ιδιοκτησίας.

Εάν το ακίνητο, βαρύνεται με προγενέστερη υποθήκη, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να καταβάλει το «ενυπόθηκο χρέος» που του αναλογεί, σύμφωνα με τον συντελεστή αξίας, στον ενυπόθηκο δανειστή απευθείας, δηλαδή στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό και όχι στον πωλητή.

Έκτο, η κατάθεση του πωλητηρίου δημιουργεί επιβάρυνση (εμπράγματο βάρος) έναντι της ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο ακολουθεί τη σειρά προτεραιότητας σε σχέση με άλλα εμπράγματα βάρη, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσής του.

Έβδομο και τελευταίο, αν δεν κατατεθεί το πωλητήριο στο Τμήμα εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του, τότε κατά τη μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του αγοραστή, θα κληθεί να καταβάλετε τα τέλη μεταβίβασης αυξημένα κατά 10%.

Join The Discussion

Compare listings

Compare