ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΟΥ

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 14 του Νόμου Κεφ. 224 παρέχεται στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας η εξουσία του καθορισμού ή της τροποποίησης της θέσης ή της κατεύθυνσης οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματος διόδου, αυλακιού, χαντακιού/ρυακιού, αγωγού, σωλήνα, σύρματος ή άλλου παρόμοιου, αφού υποβληθεί προς τούτο σχετική αίτηση από τον κύριο του δουλεύοντος ή του δεσπόζοντος ακινήτου.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

  • Αίτηση – Έντυπο Ν.252Α (Ονοματεπώνυμο και πλήρης διευθύνσεις όλων των εγγεγραμμένων ιδιοκτητών τόσον των δουλεύοντων όσον και των δεσπόζοντων ακινήτων που αφορούν το δικαίωμα διαβάσεως για το οποίο γίνεται η αίτηση)
  • Εκτυπωμένο σχέδιο μέσω του “DLS PORTAL” (Υπηρεσία «Πλοήγηση σε Χάρτες») όπου να παρουσιάζεται/εστιάζεται με ευκρίνεια το/α υπό αναφορά τεμάχιο/α, ή άλλο σχέδιο που έχει ο αιτητής στην κατοχή του. Η εκτύπωση σε κλίμακα δεν είναι απαραίτητη εκτός εάν ο ίδιος ο αιτητής το επιθυμεί, πχ κλίμακα του εν χρήσει κτηματικού σχεδίου (αυτή αναγράφεται στον Τίτλο Ιδιοκτησίας) ή οποιαδήποτε άλλη. Στο σχέδιο να καθορίζεται η ζητούμενη αλλαγή.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Compare listings

Compare