ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΙΤΛΟ

Η ενοποίηση δύο ή περισσότερων ακινήτων είναι δυνατόν να επιτευχθεί νοουμένου ότι τα ακίνητα συνορεύουν και δεν παρεμβάλλεται μεταξύ τους μονοπάτι, αργάκι, αυλάκι ή άλλο ξένο τεμάχιο, ανήκουν στο ίδιο ή στα ίδια πρόσωπα και με τα ίδια μερίδια και βαρύνονται με τα ίδια εμπράγματα βάρη.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

Τα έγγραφα που υπογράφονται από τους αιτητές πρέπει να φέρουν πιστοποίηση υπογραφής.

  • Αίτηση (Υπογράφουν όλοι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ή όλοι οι Διευθυντές με την σφραγίδα της Εταιρείας ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος)
  • Εξουσιοδότητη ΕΤΕΚ (αν έχει ανατεθεί σε ιδιώτη αρμόδιο χωρομέτρη)
  • Συγκαταθέσεις για τυχόν εμπράγματα βάρη που βαρύνουν τα ακίνητα (π.χ. Υποθήκη, ΜΕΜΟ)
  • Έντυπα Ν314Α1 (συμπληρωμένα και υπογραμμένα)
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.
    Για δείγματα Πληρεξουσίων παρακαλώ ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Σημείωση:
Στις περιπτώσεις ενοποίησης όμορων εγγεγραμμένων οικοπέδων, η αίτηση θα γίνεται αποδεκτή, θα αξιολογείται από Λειτουργό του Τμήματος και θα διεκπεραιώνεται μετά την εξασφάλιση των απόψεων της Πολεοδομικής Αρχής, κατά πόσο η αιτούμενη ενοποίηση χρήζει Πολεοδομικής Άδειας.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΤΙΤΛΟ
Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό ………………,
Εγώ/Εμείς ο/η/οι ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
εγγεγραμμένος/η/οι ιδιοκτήτης/τρια/τες του/των ακινήτου/των με αριθμό/ούς εγγραφής ………………..
……………………………………………, αρ. τεμαχίων ………………….…., Φ/ΣΧ. ………………………..
που βρίσκεται/βρίσκονται στο Δήμο/Κοινότητα ……………………………………………………………….
Ενορία ……………………………………………., παρακαλώ/ούμε όπως προβείτε στην ενοποίηση των
πιο πάνω τεμαχίων και εκδοθεί νέος τίτλος επ’ ονόματι μου/μας.
«Έχω διαβάσει το έντυπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα
https://portal.dls.moi.gov.cy . Δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, συγκατάθεση
μου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα), που με αφορούν σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
ΕΕ2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.
Στα Αρχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας περιλαμβάνονται πληροφορίες για το άτομό μου που έχουν
δοθεί ή θα δοθούν μελλοντικά, ή έχουν εξασφαλισθεί από τρίτους, ή έχουν συλλέγει ή δυνατόν να συλλέγουν κατά την
εξέταση διάφορων υποθέσεων. Τα προσωπικά μου δεδομένα θα φυλάσσονται στα Αρχεία του Τμήματος για το χρονικό
διάστημα που απαιτείται. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Κανονισμού, έχω το δικαίωμα να ζητήσω πληροφορίες
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων τη διόρθωση τους, τον περιορισμό στην επεξεργασία τους
και να αντιταχθώ στην επεξεργασία τους.»
Έχω ενημερωθεί ότι η αποδοχή της αίτησής μου, δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι θα οδηγήσει σε συμπλήρωση και εγγραφή
της. Πιθανόν να προκύψουν θέματα που να οδηγούν σε απόρριψή της.
Ο / Η / Οι Αιτητής / τρια / ές
Ημερομηνία: ………………… …………………………………………………….
..…………………………………………………….
Ονοματεπώνυμο/α: ……………………………………………….
……………………………………………………………………….
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: …………………………………………

Διεύθυνση:………………………………..………………………………

Τηλέφωνο: ……………………………………………………………….

Join The Discussion

Compare listings

Compare