ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 81 (I) 2011 οποιοσδήποτε αγοραστής δυνάμει σύμβασης για την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας λάβει δικαστικό διάταγμα για την εκτέλεση της σύμβασης, μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στο Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
 • Αίτηση (Από δικηγόρο ή Αγοραστή/ες)
 • Διάταγμα Δικαστηρίου (Προθεσμία κατάθεσης στο Κτηματολόγιο ένας (1) χρόνος από την ημερομηνία έκδοσης του)
 • Βεβαιώσεις πληρωμής τελών από:
  1. Δημαρχείο/Κοινοτικό Συμβούλιο
  2. Συμβούλιο Αποχετεύσεων
  3. Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας
 • Βεβαίωση Ν313 από Τμήμα Φορολογίας
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
 • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη

Join The Discussion

Compare listings

Compare