ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Οι κανονισμοί κατατίθενται σε όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία. Εγγράφονται από τον Διευθυντή με καταχώριση σημείωσης στο κτηματικό Μητρώο. Ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των κυρίων των μονάδων και καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και πρέπει να προνοούν για τον έλεγχο, λειτουργία, διαχείριση, διοίκηση και κάρπωση των μονάδων και της κοινόκτητης ιδιοκτησίας. Όπου δεν έχουν καταρτιστεί Κανονισμοί, ισχύουν οι πρότυποι Κανονισμοί.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

  • Αίτηση από τη διαχειριστική επιτροπή
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Αντίγραφο απόφασης της γενικής συνέλευσης των κυρίων με την οποία έχουμε εκλεγεί ως Διαχειριστική Επιτροπή
  • Αντίγραφο απόφασης της γενικής συνέλευσης των κυρίων με την οποία έχουν υιοθετηθεί οι νέοι Κανονισμοί όπως προνοείται στο άρθρο 38ΙΘ (2) του Νόμου, Κεφ. 224
  • Αντίγραφο των κανονισμών που έχουν εγκριθεί/ψηφιστεί κατά τη γενική συνέλευση που αναφέρεται πιο πάνω. Οι κανονισμοί πρέπει να πιστοποιηθούν από τη διαχειριστική επιτροπή στην τελευταία σελίδα τους ότι αποτελούν τους κανονισμούς που έχουν ψηφιστεί κατά την εν λόγω γενική συνέλευση.


Σημείωση:

Έγκυροι θεωρούνται οι κανονισμοί που έχουν εγκριθεί/ψηφιστεί από τους κυρίους του 75% τουλάχιστο της κοινόκτητης ιδιοκτησίας.

Compare listings

Compare