ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:

  • Αίτηση έντυπο Δ.Ε.220
  • Εξουσιοδότηση ΕΤΕΚ (Αν υπάρχει Ιδιώτης Χωρομέτρης)
  • Εκτυπωμένο σχέδιο μέσω του “DLS PORTAL” (Υπηρεσία «Πλοήγηση σε Χάρτες») όπου να παρουσιάζεται/εστιάζεται με ευκρίνεια το/α υπό αναφορά τεμάχιο/α, ή άλλο σχέδιο που έχει ο αιτητής στην κατοχή του. Η εκτύπωση σε κλίμακα δεν είναι απαραίτητη εκτός εάν ο ίδιος ο αιτητής το επιθυμεί, πχ κλίμακα του εν χρήσει κτηματικού σχεδίου (αυτή αναγράφεται στον Τίτλο Ιδιοκτησίας) ή οποιαδήποτε άλλη. Στο σχέδιο να φαίνεται ο ζητούμενος διαχωρισμός.
  • Έντυπα Ν314Α1 (Συμπληρωμένα και Υπογραμμένα)
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Compare listings

Compare