ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΟΥ

Αν μετά τη σύσταση/απόκτηση διόδου δημιουργηθεί δημόσιος δρόμος ή άλλη δίοδος ή για κάποιον άλλο λόγο εκλείψει η ανάγκη ύπαρξης της διόδου (το δεσπόζον ακίνητο, εξυπηρετείται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο μέτρο από τον δημόσιο δρόμο ή τη δίοδο που στο μεταξύ δημιουργήθηκε), παρέχεται το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη του δουλεύοντος ή του δεσπόζοντος ακινήτου, να απαιτήσει την κατάργηση του σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου Κεφ. 224

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση από τον / τους εγγεγραμμένο/νους ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτες του δουλεύοντος ακινήτου
  • Συγκατάθεση δικαιούχου του δικαιώματος
  • Αν η πιο πάνω συγκατάθεση του δικαιούχου του δικαιώματος διάβασης δεν προσκομισθεί και το δεσπόζον ακίνητο εξυπηρετείται από δημόσιο δρόμο ή άλλη δίοδο τότε ο ιδιοκτήτης του δουλεύοντος ακινήτου μπορεί να καταθέσει αίτηση για κατάργηση του δικαιώματος διάβασης το οποίο θα εξετασθεί κατόπιν επιτόπιας έρευνας.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Join The Discussion

Compare listings

Compare