ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΡΩΝ

Το κοινό σύνορο δύο ή περισσοτέρων ακινήτων μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των ιδιοκτητών των ακινήτων. Για μεγάλες αναπροσαρμογές συνόρων στις περιοχές ανάπτυξης ή σε οικιστικές περιοχές, απαιτείται πρώτα η εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια αρχή πριν την κατάθεση της αίτησης.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση (υπογράφουν όλοι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες ή όλοι οι Διευθυντές με την σφραγίδα της Εταιρείας ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος)– Εάν υπάρχει εγγεγραμμένη Προσωπική Δουλεία έναντι οποιουδήποτε επηρεαζόμενου ακινήτου τότε υπογράφει και το ωφελούμενο πρόσωπο.
  • Εξουσιοδότηση ΕΤΕΚ (Αν υπάρχει Ιδιώτης Χωρομέτρης)
  • Εκτυπωμένο σχέδιο μέσω του “DLS PORTAL” (Υπηρεσία «Πλοήγηση σε Χάρτες») όπου να παρουσιάζεται/εστιάζεται με ευκρίνεια τα υπό αναφορά τεμάχια, ή άλλο σχέδιο που έχει ο αιτητής στην κατοχή του. Η εκτύπωση σε κλίμακα δεν είναι απαραίτητη εκτός εάν ο ίδιος ο αιτητής το επιθυμεί, πχ κλίμακα του εν χρήσει κτηματικου σχεδίου (αυτή αναγράφεται στον Τίτλο Ιδιοκτησίας) ή οποιαδήποτε άλλη. Στο σχέδιο να φαίνεται η ζητούμενη αναπροσαρμογή, αν δεν υπάρχει άδεια από την Αρμόδια Αρχή.
  • Αν η αναπροσαρμογή γίνεται κατόπιν άδειας να προσκομίζεται η άδεια με τους όρους και το κτηματικό της σχέδιο (αρχικά ή πιστά αντίγραφα από την Αρμόδια Αρχή)
  • Έντυπα Ν314Α1 (Συμπληρωμένα και Υπογραμμένα)
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Join The Discussion

Compare listings

Compare