ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΡΘΡΟ 29(9)

Ακίνητη ιδιοκτησία (ένα ή και περισσότερα ακίνητα) που κατέχεται σε μερίδια (συνιδιόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία), για το διαχωρισμό της οποίας απαιτείται άδεια της Πολεοδομικής Αρχής και της Αρμόδιας Αρχής, μπορεί να διανεμηθεί αναγκαστικά από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά από αίτηση συγκύριου ή συγκύριων, ο οποίος ή οι οποίοι είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστο της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση έντυπο Ν259Α (υπογραμμένη από συνιδιοκτήτες τουλάχιστον του εικοσιπέντε τοις εκατό 25% μεριδίου)
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη

Join The Discussion

Compare listings

Compare