ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΑΡΘΡΟ 29

Ακίνητη ιδιοκτησία (ένα ή και περισσότερα ακίνητα) που κατέχεται σε μερίδια, μπορεί να διανεμηθεί αναγκαστικά από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε των συνιδιοκτητών.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
  • Αίτηση έντυπο Ν259Α
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
  • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
  • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Join The Discussion

Compare listings

Compare