ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΜΙΣΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΡΘΡΟ 29(8)

Οικόπεδο που προήλθε από διαίρεση γης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, καθώς και οικοδομή σε τέτοιο οικόπεδο, μπορεί να διαχωριστεί κάθετα και να διανεμηθεί στους συνιδιοκτήτες, από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε των συνιδιοκτητών.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
 • Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοχή της αίτησης είναι:
  • Το κάθε νέο τεμάχιο που προκύπτει από τον διαχωρισμό μπορεί να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης ως αυτοτελές.
  • Αν η περίπτωση αφορά οικοδομή σε οικόπεδο, θα πρέπει ο συγκύριος που υποβάλει την αίτηση, να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Έγκρισης για το τμήμα της οικοδομής που κατέχει. Οι πρόνοιες του άρθρου 29(8) του Νόμου Κεφ. 224 δεν θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κοινό κλιμακοστάσιο, κοινός φωταγωγός ή άλλα τμήματα τα οποία θα καρπούνται από κοινού από τους ιδιοκτήτες των νέων τεμαχίων που θα προκύπτουν από το διαχωρισμό.
  • Κανένας από τους συγκυρίους του οικοπέδου δεν έχει εγγραφεί προηγουμένως ως ιδιοκτήτης άλλου οικοπέδου που διαχωρίστηκε με την ίδια διαδικασία, εκτός αν απέκτησε την κυριότητα του άλλου οικοπέδου, δυνάμει κληρονομιάς ή δωρεάς από σύζυγο ή συγγενή μέχρι τρίτου βαθμού.
 • Αίτηση έντυπο Ν259Α (υπογραμμένη από συνιδιοκτήτες του ½ μεριδίου)
 • Εξουσιοδότηση ΕΤΕΚ (Αν υπάρχει Ιδιώτης Χωρομέτρης)
 • Αν υπάρχουν κτίρια
  • Όλες οι πολεοδομικές άδειες με τους όρους τους (αρχικές ή πιστά αντίγραφα από την Αρμόδια Αρχή)
  • Όλες οι άδειες οικοδομής με τους όρους, εγκεκριμένο κτηματικό σχέδιο με τις σφραγίδες των αδειών οικοδομής
  • Πιστοποιητικό έγκρισης / πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις / πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών των αδειών οικοδομής (αρχικό ή πιστό αντίγραφο από την Αρμόδια Αρχή)
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
   Αρχιτεκτονικά Σχέδια / Κατόψεις / Κτηματικό Σχέδιο όλα με τις σφραγίδες των Οικοδομικών Αδειών και της Πολεοδομικής Άδειας (Αρχικά ή Πιστά Αντίγραφα από την Αρμόδια Αρχή) είναι απαραίτητο να προσκομιστούν αμέσως μετά την πληρωμή των δικαιωμάτων στο κουτί έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου μαζί με αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής JCC SMART (Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν εντός τριών (3) ημερών η υπόθεση θα απορρίπτεται)
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
 • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Join The Discussion

Compare listings

Compare