ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Όταν ο συνιδιοκτήτης εφοδιαστεί με το Πιστοποιητικό Αδιανεμήτου, προβαίνει σε επίδοση αντιγράφου του, μαζί με ειδοποίηση, στους άλλους συνιδιοκτήτες του, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο και τους καλεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, να καταλήξουν σε συμφωνία ώστε το ακίνητο να περιέλθει σ’ ένα πρόσωπο, διαφορετικά θα αποταθεί στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, για την πώληση του σε δημοπρασία.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
 • Αίτηση έντυπο Δ.Ε.178
 • Ένορκη δήλωση και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα για την επίδοση της ειδοποίησης στους συνιδιοκτήτες τα οποία να γίνουν τεκμήρια στο δικαστήριο (κάρτες ταχυδρομείου, γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 28(1), επίδοση επιδότη εάν η επίδοση δεν έγινε προσωπικά στην παρουσία ενός μάρτυρα και εάν έγινε προσωπικά στην ένορκο δήλωση ο αιτητής αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία επίδοσης και το όνομα του μάρτυρα).
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αδιανεμήτου (να γίνει τεκμήριο στο δικαστήριο)
 • Ένορκη Δήλωση στις περιπτώσεις που ο αιτητής δεν δύναται να επιδώσει την ειδοποίηση και το αντίγραφο του Πιστοποιητικού Αδιανέμητου στους συνιδιοκτήτες του:
 • Δ.Ε. 281Α
 • Δ.Ε. 281Β
 • Δ.Ε. 281Γ
 • Πιστοποιητικό Κοινοτάρχη στις περιπτώσεις που υπάρχουν συνιδιοκτήτες στο εξωτερικό και να αναφέρονται στην ένορκο δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
 • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.

Join The Discussion

Compare listings

Compare