ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 11Α

Αν το ακίνητο είναι περίκλειστο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στερείται της αναγκαίας διόδου προς δημόσιο δρόμο, ή η δίοδος που υπάρχει είναι ανεπαρκής για την πλήρη αξιοποίηση του, ο ιδιοκτήτης του μπορεί να απαιτήσει δίοδο από παρακείμενα ακίνητα με την πληρωμή εύλογης αποζημίωσης.

Απαιτούμενα έγγραφα / Προϋποθέσεις / Δείγματα:
 • Αίτηση έντυπο N.284
 • Εγκεκριμένο κτηματικό σχέδιο (αρχικό)
 • Ένορκη δήλωση ενώπιον του πρωτοκολλητή με τα τεκμήρια* (στην οποία να αναφέρονται ο σκοπός, ο τρόπος και ο χρόνος των επιδόσεων)
 • Έντυπο Ν.283
 • Διπλοασφαλισμένα έντυπα ταχυδρομείου
 • Σε περίπτωση ιδιοκτήτη μόνιμου κάτοικου εξωτερικού προσκομίζονται τα πιο κάτω έγγραφα: Έντυπο ανάρτησης Ν128Α συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό Προέδρου Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας που βρίσκεται το επηρεαζόμενο ακίνητο, στο οποίο να αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου/ARC (αλλοδαποί)
 • Αναφορά ταχυδρομικής διεύθυνσης και τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο είτε με Γενικό Πληρεξούσιο (χρέωση €50,00 για την κατάθεση) είτε με Ειδικό Πληρεξούσιο (καμία χρέωση) τότε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί στο ειδικό κουτί που υπάρχει έξω από το κτίριο του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου. Νοείται ότι το Πληρεξούσιο Έγγραφο θα πρέπει να είναι δεόντως χαρτοσημασμένο και η υπογραφή πιστοποιημένη.
  *Τεκμήρια γίνονται στο Δικαστήριο όλα τα έγγραφα (Ν.283, Σχέδιο, έντυπα ταχυδρομείου, Ν128Α, Πιστοποιητικό Κοινοτάρχη)
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία της επίδοσης του εντύπου Ν.283.

Join The Discussion

Compare listings

Compare